Целите на Институт "Отворено общество" - София са: демократизация на обществения живот в България; разширяване и гарантиране на гражданските свободи; укрепване на институциите на гражданския сектор; европейска интеграция и регионално сътрудничество на България.

За постигане на своите цели институтът разработва програми и осъществява дейност. Стратегията на института за пориода 2016-2017 година предвижда той да работи по следните приоритети и програми:

Приоритети:

Добро управление
Върховенство на закона и права на човека
Европейски политики
Гражданско участие

Програми:

Управление и публични политики
Правна програма
Програма Рома
Европейски политики
Обществен дебат
Програма за подкрепа на НПО

Приоритет Добро управление

Програма Управление и публични политики

Чрез програма Управление и публични политики институтът ще работи за засилване на гражданското участие и защита на обществения интерес в процеса на формулиране и изпълнение на публични политики чрез установяването на практиките на добро управление, включително чрез:

 • насърчаване на основани на доказателства публични политики в образованието и здравеопазването и социалната интеграция;
 • подкрепа за достъпа на уязвимите социални групи до ключови публични услуги;
 • насърчаване на младежко и студентско участие в търсенето на решения на социални проблеми;
 • принос за информиран граждански дебат за публичните политики и ефективността на публичните бюджети.
Приоритет Върховенство на закона и човешки права

Правна програма

Чрез Правна програма институтът насърчава усилията за практическо приложение на общите европейски принципи за върховенство на правото и защита на основните права, подобряване на отчетността и ефективността на националното правосъдие и подобряване качеството на законодателството.

Програма Рома

Програма Рома ще работи за подпомагане и гражданско наблюдение на процеса на равноправна интеграция на ромите в българското общество чрез принос за .формулиране на основани на доказателства интеграционни политики, създаване на условия за информиран обществен дебат, преодоляване на негативните стереотипи спрямо ромите и насърчаване на ромското включване.

Приоритет Европейски политики

Програма Европейски политики

Програма Европейски политики се стреми към задълбочаване на европейската интеграция, повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие при формирането и прилагането на общи европейски политики в съответствие с принципите на отвореното общество, включително чрез експертен принос и мониторинг върху процесите на сближаване в ЕС.

Приоритет Гражданско участие

Програма Обществен дебат

Програма Обществен дебат работи за създаване на предпоставки за информиран обществен дебат в подкрепа на демократичните ценности, толерантността в обществото и възможностите за гражданско участие. Осъществява мониторинг и измерване на обществените нагласи.

Програма за подкрепа на НПО

Основната цел на програмата е укрепване на гражданското общество и повишаване на приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие, както и насърчаване на двустранното сътрудничество с държавите-донори:

Институт "Отворено общество" - София, в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи" изпълнява функциите на Оператор на Програмата за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. Програмата се изпълнява със средства по договор с Офиса на Финансовия механизъм на ЕИП.

Тематичните приоритети на Програмата са:

 • Насърчаване на демократичните ценности, в това число защита на правата на човека
 • Подпомагане на активното гражданство
 • Насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво
 • Овластяване на уязвими групи
 • Разширяване на предоставяните основни услуги за подобряване на благосъстоянието на представители на целевите групи
 • Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие
 • Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор
 • Развитие на застъпническата роля на НПО и капацитета им за мониторинг
 • Развити мрежи и коалиции на НПО, работещи в партньорство

Специален акцент на Програмата пада върху така наречените хоризонтални въпроси: реч на омразата, екстремизъм и престъпления от омраза, расизъм и ксенофобия, хомофобия, анти-семитизъм, толерантност и мултикултурно разбирателство, състояние на ромите и ромско включване, сексуално насилие, насилието над жените и трафика на хора.

В периода 2016-2017 задачите на програмата са свързани с приключването на изпълнението на договорирани в предходни периоди проекти и продължаване на изпълнението на допълващи дейности и предоставянето на подкрепа за укрепване на двустранното сътрудничество със страните-донори (Норвигия, Исландия и Лихтенщайн). Планирано е програмата да приключи своето действие през април 2017 г.

Дейност

Институтът осъществява дейността си чрез разработване, подбор, оценяване и възлагане, финансиране и изпълнение на проекти от собствената си програма, както и чрез самостоятелно участие или в партньорство с други организации в програми, финансирани от други източници.

Институтът осъществява самостоятелно или в партньорство с други организации: икономически и социални изследвания; оценка и консултиране на публични политики и процеси; управление на схеми за предоставяне на безвъзмездна помощ; информационни кампании и обществени обсъждания; други дейности, допринасящи за постигане на неговите цели.


Правила за осъществяване на общественополезна дейност на фондация "Институт Отворено общество" - София

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us