От 01.01.2013 г. програма "Изток Изток отвъд границите" преустановява финансирането на проекти на неправителствени организации за провеждането на семинари и конференции с партньори от чужбина. Приемането на проектни предложения на принципа на отворената покана приключи.

Благодарим на всички бенефициенти на програмата за успешно реализираните инициативи и им пожелаваме успех в тяхната работа.

“People should travel, meet each other, and exchange opinions
and experiences to engage in processes of post-communist transformation”

George Soros, 1991

Програма "Изток–Изток: Партньорство отвъд границите" е международна партньорска програма, която подкрепя сътрудничеството между представители на гражданското общество от различни държави с цел споделяне на идеи, експертиза, опит и успешни практики и подкрепя конкретните дейности, следващи от тези контакти. Програмата се управлява от фондация "Отворено общество" – Лондон.

Кои държави участват в програма "Изток-Изток: Партньорство отвъд границите"?

Държавите от Централна и Източна Европа, Турция, Централна Азия, Монголия, Словения и Русия.

Какви са приоритетите на програмата?

Програмата подкрепя инициативи, които подпомагат развитието и разширяването на "отвореното общество", особено чрез съвместни действия между граждански организации в повече от една страна с цел:

 • изграждане и/или укрепване на ресурси и експертиза;
 • споделяне на успешни практики и “научени уроци”, успехи и неуспехи, в процеса на социална трансформация;
 • преодоляване на обичайни проблеми чрез съвместни и/или иновативни решения;
 • мобилизиране на коалиции или създаване и/или засилване на международни коалиции за застъпничество.

Програмата дава приоритет на дългосрочни, задълбочени инициативи с ясни цели, които:

 • насърчават многообразието и предлагат алтернативни решения и опит;
 • овластяват маргинализирани и/или уязвими групи от обществото;
 • стимулират гражданското участие.

РАБОТНИЯТ ЕЗИК НА ПРОГРАМАТА Е АНГЛИЙСКИ

Каква е процедурата за кандидатстване?

ВАЖНО!
Консултирайте Вашата проектна идея с координатора на програма "Изток-Изток: Партньорство отвъд границите" в България.
Това е необходимо, тъй като едва след и ако проектната Ви идея бъде одобрена от директора на програмата в Лондон, Вие ще бъдете поканени да разработите цялостен проект.
Ако разработеният от Вас проект бъде одобрен от управителния комитет на програмата, Вие ще бъдете поканен да сключите договор за изпълнението на проекта

Какъв е срокът за подаване на проектите по програмата?

Минимум три месеца преди планираното начало на проекта

Какво НЕ подкрепя програмата?

Програма "Изток-Изток: Партньорство отвъд границите" НЕ подкрепя:

 • индивидуални пътувания и участия в конференции;
 • индивидуални изследователски проекти;
 • световни и големи международни конгреси и/или годишни конференции;
 • тясно специализирани научни проекти;
 • културни събития като фестивали, конкурси, изложби или представления;
 • преводи на книги или издателски програми;
 • тясно специализирани и индивидуални курсове на обучение;
 • дейности с търговска цел.

За контакт:

Мая Мирчева
Координатор на програма "Изток-Изток: Партньорство отвъд границите"
Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56
e-mail: mmircheva@osi.bg

Формуляр за кандидатстване по програмата "Изток-Изток" можете да намерите при координатора на програмата.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us