Програми
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОЛИТИКИ

Програма "Образователни политики" има за цел да развива и осъществява политики в областта на началното, средното и висшето образование и да насърчава участието на гражданите в процеса на взимане на решения, отнасящи се до реформата в тази сфера. Програмата работи за повишаване на качеството на образованието в България и за осигуряване прозрачност на разходите и инвестициите за образование.

В началото на 2007 година, по решение на Настоятелството на Институт "Отворено общество" – София, "Образователни политики" престана да съществува като самостоятелна програма. Едновременно с това ръководството на Института реши да продължи да отделя специално внимание на проблемите в сферата на образователните политики. Дейностите по Програма "Образователни политики" станаха част от приоритетите на Програма "Управление на публични политики", която ще отделя специално внимание на проблемите, свързани с разработването и осъществяването на публични политики в тази сфера.

Програма "Управление на публични политики" ще продължи да работи в подкрепа на образованието чрез иницииране на законодателни промени, мониторинг и оценка на публичните политики в сферата на образованието, както и чрез подкрепа за застъпнически кампании за качествено и достъпно образование.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us