Програми
ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ

ПУБЛИКАЦИИ
Оценка на включването на ромите на пазара на труда чрез общи и специфични за целевата група мерки и програми за заетост, финансирани от ЕС
  05.06.2014
Осигуряването на равни възможности за заетост е водещ приоритет на Националния план за действие по международната инициатива „Десетилетие на ромското включване: 2005-2015 г.” и значителна предпоставка за постигане на по-добри резултати във всички останали приоритетни области по Ромската декада. Дълготрайният период на липса на ефективни мерки за подобряване на заетостта при ромите в съчетание с все още съществуващите практики на дискриминация и увеличаващото се влияние на икономическата криза през последните три години влоши конкурентоспособността на ромите на пазара на труда и доведе до значителнo запазване на високото равнище на безработицата сред тях, предавана от поколение на поколение. В национален контекст ромите са сред най-уязвимите групи на пазара на труда. Докладът е подготвен от Боян Захариев и Илко Йорданов. Издава се с подкрепата на Институт „Отворено общество“ – Будапеща в рамките на инициативата „Максимални ползи за интеграцията на ромите от фондовете на Европейския съюз.“
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us