Обявление за избор на местни партниращи организации
чрез публична покана по проект "Мост към бизнеса"
06.04.2017

Фондация Институт "Отворено общество" – София, в рамките на проект "Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария", обявява публична покана за участие в процедура за избор на местни партниращи организации с предмет на възлагане:

"Оказване на съдействие и логистична подкрепа за осъществяване на дейности по Програма "Мост към бизнеса", включително набиране и консултиране на кандидати за участие в програмата, дейности за популяризиране, логистично осигуряване на обучения и интервюта, наставничество на младежи, комуникация с местната общност, местни институции и местни частни компании".

Предмет на услугата:

Оказване на съдействие и логистична подкрепа за осъществяване на дейности по Програма "Мост към бизнеса", включително набиране и консултиране на кандидати за участие в програмата, дейности за популяризиране, логистично осигуряване на обучения и интервюта, наставничество на младежи, комуникация с местната общност, местни институции и местни частни компании.

Райони на дейност на Програма "Мост към бизнеса" в България:

Програмата се осъществява в следните пилотни райони – София, Пловдив, Велико Търново, Стара Загора и Шумен. Към всеки от районите се разпределят останалите административни области както следва:

  • София (покрива области София-град и област, Благоевград, Кюстендил, Перник, Монтана, Видин и Враца)
  • Пловдив (покрива области Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково)
  • Стара Загора (покрива области Стара Загора, Сливен, Бургас и Ямбол)
  • Шумен (покрива области Шумен, Варна, Добрич, Силистра, Русе и Разград)
  • В.Търново (покрива области Велико Търново, Плевен, Ловеч, Габрово, Търговище)

Прогнозирана стойност

Максималната стойност на предоставяната оферта за всеки един район на работа поотделно не може да надвишава 29 337,43 лева, окончателна цена с включен ДДС (левовата равностойност на 15 000 евро) за целия период на договора.

Критерият за оценка на офертите е "икономически най-изгодна оферта".

Срокът за получаване на офертите е 26/04/2017 г. 17,00 часа.

Адрес: гр. София 1000, улица "Солунска" № 56
Лице за контакт: Теодора Иванова-Вълева, Координатор на Програма "Мост към бизнеса"
Ел.поща:
thivanova@osi.bg
Телефон: 02/9306619, 02/9306615

Цялата документация за процедурата за избор на местни партниращи организации можете да изтеглите оттук, а необходимите приложения и образци можете да изтеглите оттук.

Проект "Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария" VS/2016/0236 се изпълнява от Фондация Институт "Отворено общество" – София в партньорство с Фондация "Автономия" (Унгария) и Централноевропейски университет (Унгария). Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации ("EaSI") 2014-2020 г.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us