Рейтингова система на висшите училища в България
за 2016 година
18.11.2016

Данните в новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България (http://rsvu.mon.bg) очертават тенденция за постепенно подобряване на реализацията на пазара на труда на специалистите, придобили висше образование в България през последните 5 години, но в същото време потвърждават наличието на големи различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование в зависимост от завършеното професионално направление и висше училище.

Според обновените данни в системата за 2016 година средният осигурителен доход на завършилите български висши училища през последните 5 години нараства до 1020 лева от 925 лева през миналата година, а делът на регистрираните безработни сред тях спада до 3,38% от 3,74% през миналата година. Делът на завършилите, които не се осигуряват в страната, спада до 23% от близо 25% година по-рано, а този на наетите висшисти, които през първите 5 години след завършването си работят на позиция, за която се изисква висше образование, нараства до 47,34% от 46,54% преди година.

Най-ниска безработица (под 1%) и най-висока степен на приложение на придобитото висше образование (над 90%) за поредна година се наблюдават сред завършилите професионалните направления Медицина, Фармация, Стоматология и Военно дело. Най-висока е регистрираната безработицата сред завършилите професионалното направление Социални дейности (5,46%). През 2016 година това е единственото професионално направление, в което се наблюдава безработица над 5%, докато през миналата година с подобна висока безработица се отличаваха 6 професионални направления. Най-ниско е приложението на придобитото висше образование сред завършилите Туризъм (19,29%).

Най-високи средни доходи получават завършилите професионалните направления Информатика и компютърни науки, Математика, Проучване и добив на полезни изкопаеми, Обществено здраве, Комуникационна и компютърна техника, Военно дело, Металургия, Фармация, Медицина и Електротехника, Електроника и автоматика. Завършилите Информатика и компютърни науки в Софийския университет и Администрация и управление в Американския университет се отличават със среден месечен облагаем доход от над 3000 лева.

Най-висок среден успех от дипломата за завършено средно образование имат приетите студенти в първи курс в направленията Медицина (5,55), Фармация (5,50) и Стоматология (5,46). С най-нисък успех от завършено средно образование са първокурсниците в направленията Металургия (4,16), Материали и материалознание (4,25) и Животновъдство (4,32).

Софийският университет, Медицинският университет – София и Химикотехнологичният и металургичен университет са трите висши училища с най-висок индекс на цитируемост на научните публикации.

Рейтинговата система сравнява представянето на 51 висши училища в рамките на 52 професионални направления на основата на десетки показатели, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битовите и административни услуги, престижа на висшите училища и реализацията на завършилите на пазара на труда. В изданието на системата за 2016 година са включени допълнителни индикатори, измерващи регионалната значимост на висшите училища и тяхната обвързаност с местната икономика и местния пазар на образователни услуги. За първи път е включен и показател, измерващ какъв дял от студентите, които са се обучавали в последен курс, са успели да се дипломират. За формиране на индикаторите в системата е използвана информация от различни източници, включително от висшите училища, Националната агенция за оценяване и акредитация, модула АдминУни в информационната система на образованието, Националния осигурителен институт, международни библиографски бази данни, както и от анкетни проучвания.

Потребителите на рейтинговата система могат да се запознаят с предварително изготвените стандартизирани класации на висшите училища по професионални направления и в същото време имат възможност да направят свои собствени класации с оглед на индивидуалните си интереси и предпочитания, използвайки наличните в системата индикатори и функционалности.

Според стандартизираните класации за 2016 година Софийският университет е с лидерски позиции в 21 от 25 професионални направления, с които участва в класациите. Техническият университет – София има водещи позиции в 6 от общо 9 професионални направления, застъпени в него. Медицинският университет – София е първи в 5 от 5 професионални направления, в които обучава студенти. С по три първи места са Аграрният университет в Пловдив, Химикотехнологичният и металургичен университет в София, а две класации се оглавяват от Лесотехническия университет в София. Други 14 висши училища имат водещи позиции в по едно професионално направление. В 8 класации на водещи места са висши училища извън столицата.

В рейтинговата система е публикувана информация и за най-често срещаните професии и длъжности сред завършилите различните професионални направления в различните висши училища, както и списък със специалностите, по които отделните висши училища предоставят обучение.

Целта на Рейтинговата системата е да подпомага кандидат-студентите в усилията им да направят информиран избор и да се ориентират в многообразието от възможности за обучение, които се предлагат от висшите училища в България.

Рейтинговата система е достъпна на български и английски език в интернет на адрес: http://rsvu.mon.bg

Изданието на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2016 година е актуализирано по поръчка на МОН от консорциум "ИОО-С", съставен от Институт "Отворено общество" – София и Сирма Салюшънс в изпълнение на договор с предмет "Актуализиране и поддръжка на рейтинговата система за висшите училища в България за 2016 г."

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us