РСВУ е вече инструмент за правене на политики
09.11.2015

"От система за мониторинг на качеството на висшето образование, Рейтинговата система на висшите училища в България постепенно се превърна в инструмент за правене на политики в тази сфера". Това заяви проф. Николай Денков, заместник-министър на образованието, по време на представянето на последното издание на РСВУ. Той изтъкна, че предвид непрекъснато намаляващия брой кандидат-студенти, конкуренцията сред висшите училища ще стъпва все повече на данни на РСВУ и в крайна сметка ще доведе до затваряне или намаляване на някои специалности и професионални направления. Освен това, изтъкна той, РСВУ се превръща все по-трайно в инструмент за определяне на държавната субсидия във висшето образование: през 2016 г. тя ще бъде 25%, а през 2018 г. ще достигне до 50%. "Чрез тези инструменти ние поставяме правилата, според които висшите училища да успеят да се насочат към специалностите с най-качествен учебен процес и най-добра връзка с пазара на труда", каза проф. Денков.

"Данните от РСВУ недвусмислено показват, че висшето образование подобрява шансовете на пазара на труда и намалява риска от безработица", заяви от своя страна Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт "Отворено общество" – София. Същевременно обаче, посочи той, всеки втори висшист не работи на позиция, която изисква висше образование. Стойчев акцентира на дисбалансите в самите професионални направления и изтъкна, че е необходима промяна в структурата на висшето образование.

В момента в страната има 51 висши училища (37 от тях са държавни), в които се обучават общо 233 248 студенти в 52 професионални направления, посочи Мария Фъртунова, директор на дирекция „Висше образование“ в МОН. Почти една десета от студентите (22 290) се изучават в СУ "Св. Климент Охридски". Броят на преподавателите във всички висши учебни заведения е 19 078. Фъртунова посочи, че последното издание на РСВУ съдържа доста нови или доразвити функционалности, сред които изтъкна механизма за обмен на данни с НСИ, НОИ и други институции.

Още обобщени данни от РСВУ можете да прочетете тук.

Рейтинговата система е достъпна на български и английски език в интернет на адрес: http://rsvu.mon.bg

Рейтинговата система на висшите училища в България се актуализира и доразвива от Консорциум "ИОО-МБМД-С", съставен от Институт "Отворено общество" – София, Институт за маркетинг и социални изследвания МБМД и Сирма Груп в рамките на проект BG051PO001/3.2.04-0001 "Развитие на рейтинговата система на висшите училища", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, който се изпълнява от Дирекция "Висше образование" на МОН.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us