Излезе рейтингът на висшите училища в България за 2015 година
09.11.2015

Изборът на висше училище и професионално направление оказва съществено влияние върху шансовете на студентите за бъдеща реализация на пазара на труда. Това показват данните в новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България (http://rsvu.mon.bg), подготвено от консорциум, съставен от Институт "Отворено общество" – София, Институт за маркетинг и социални изследвания МБМД и Сирма Груп по проект на Министерството на образованието и науката.

Оповестеното в понеделник издание на Рейтинговата система за 2015 година потвърждава наличието на големи различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование сред висшистите в зависимост от завършеното професионално направление и висше училище. Значими разлики се наблюдават и по отношение на другите резултати от дейността на висшите училища.

Според оповестените нови данни близо 25% от завършилите висше образование в България през последните 5 години не се осигуряват в страната. Средният осигурителен доход на завършилите е 925 лева, а делът на регистрираните безработни сред тях е 3,74%. През първите 5 години след завършването си по-малко от половината наети висшисти работят на позиция, за която се изисква висше образование (47%).

Най-ниска безработица (под 1%) и най-висока степен на приложение на придобитото висше образование (над 90%) за поредна година се наблюдават сред завършилите професионалните направления Медицина, Фармация, Стоматология и Военно дело. Най-висока е безработицата сред завършилите направленията Животноводство (6,13%) и История и Археология (5,57%). Най-ниско е приложението на придобитото висше образование сред завършилите Туризъм и Изобразително изкуство (под 25%). Подобни различия в реализацията на висшистите често се наблюдават дори в рамките на едно и също професионално направление в зависимост от завършеното конкретно висше училище.

Най-висок среден месечен облагаем доход получават завършилите Информатика и компютърни науки в Софийския университет (над 3000 лева) и завършилите Администрация и управление в Американския университет (над 2750 лева). Завършилите същите порфесионални направления, но в други университети, получават по-ниски доходи, като в няко случаи разликата надхвърля 4 пъти.

Среден месечен осигурителен доход над 1000 лева получават завършилите 13 професионални направления, сред които Военно дело, Информатика и компютърни науки, Проучване и добив на полезни изкопаеми, Математика, Металургия, Комуникационна и компютърна техника, Обществено здраве, Медицина, Политически науки, Електротехника, електроника и автоматика, Енергетика, Фармация и Физически науки.

Студентите първи курс в направленията Медицина, Фармация и Стоматология имат най-висок среден успех от дипломата за завършено средно образование (над 5,45). С най-нисък успех от завършено средно образование са първокурсниците в направленията Животноводство, Металургия и Материали и материалознание (под 4,40).

Софиският университет, Медицинският университет – София и Химикотехнологичният и металургичен университет са трите висши училища с най-висок индекс на цитируемост на научните публикации. В същото време 18 висши училища не присъстват в основните международни бази данни с нито една научна публикация, която да е цитирана поне веднъж.

В новото си издание Рейтинговата система сравнява представянето на 51 висши училища по 52 професионални направления на основата на десетки показатели, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битовите и административни услуги, престижа на висшите училища и реализацията на завършилите на пазара на труда. За формиране на индикаторите в системата е използвана информация от висшите училища, Националната агенция за оценяване и акредитация, модула АдминУни в информационната система на образованието, Националния осигурителен институт, международни библиографски бази данни, както и от анкетни проучвания сред студенти, преподаватели, работодатели и служители във висшите училища.

Рейтинговата система съдържа предварително изготвени стандартизирани класации на висшите училища по професионални направления и дава възможност за изработване на собствени класации с оглед на индивидуалните интереси и предпочитания на различните потребители. Според стандартизираните класации за 2015 година Софийският университет е с лидерски позиции в 21 от 24 професионални направления, с които участва в класациите. Техническият университет – София има водещи позиции в 6 от общо 9 професионални направления, застъпени в него. Медицинският университет – София е първи в 5 от 5 професионални направления, в които обучава студенти. С по две първи места са Аграрният университет в Пловдив, Медицинският университет във Варна и Тракийският университет в Стара Загора. Други 11 висши училища имат водещи позиции в по едно професионално направление. В 7 класации на водещи места са висши училища извън столицата. В 4 професионални направления има само по едно висше училище. Единствената класация, която се оглавява от частен университет, е тази в професионално направление Администрация и управление, начело на която е Американският университет в Благоевград.

В Рейтинговата система е публикувана информация и за най-често срещаните професии и длъжности сред завършилите различните професионални направления в различните висши училища, както и списък със специалностите, по които отделните висши училища предоставят обучение.

Целта на Рейтинговата системата е да подпомага кандидат-студентите в усилията им да направят информиран избор и да се ориентират в многообразието от възможности за обучение, които се предлагат от висшите училища в България.

Рейтинговата система е достъпна на български и английски език в интернет на адрес: http://rsvu.mon.bg/

Рейтинговата система на висшите училища в България се актуализира и доразвива от Консорциум "ИОО-МБМД-С", съставен от Институт "Отворено общество" – София, Институт за маркетинг и социални изследвания МБМД и Сирма Груп в рамките на проект BG051PO001/3.2.04-0001 "Развитие на рейтинговата система на висшите училища", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, който се изпълнява от Дирекция "Висше образование" на МОН.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us