Фондация Институт "Отворено общество" – София
обявява публична покана за участие в процедура
21.07.2015

Фондация Институт "Отворено общество" - София обявява публична покана за участие в процедура за избор с предмет на възлагане "Осигуряване на самолетни билети, хотелско настаняване, медицински застраховки и вътрешен транспорт при служебни индивидуални и групови пътувания в чужбина на служителите и експерти по програми и проекти на Фондация Институт "Отворено общество" – София и осигуряване на зали при организиране на публични събития в чужбина".

Критерият за оценка на офертите е "икономически най-изгодна оферта".

Срокът за получаване на офертите е 28/07/2015 г., 17:00 часа.

Адрес: гр. София 1000, улица "Солунска" № 56
Лице за контакт: Велико Шербанов - Финансов директор
Ел. поща: vsherbanov@osi.bg
Телефон: 02/9306619, 02/9306626

Пълния текст на публичната покана можете да изтеглите оттук.

Пълната документация, съдържаща информация за всички условия, изисквания, указания и образци, свързани с поканата, можете да изтеглите оттук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us