Стратегията за висшето образование стъпва и на
данни от Рейтинговата система
01.12.2014

"Някои от основните постановки в Стратегията за висшето образование се основават на информация, извлечена от Рейтинговата система на висшите училища в България (РСВУ). Самите ВУЗ също вече променят собствените си стратегии за развитие на базата на данните от Рейтинговата система" . Това каза проф. Николай Денков, заместник-министър на образованието, по време на официалното представяне на новото издание на РСВУ.

Според проф. Денков, основното предизвикателство пред екипа, разработил системата, е как тя да достигне в максимално голяма степен до работодателите и най-вече – до кандидат-студентите. "Кандидат-студентите все още не виждат връзка между избора, който правят при завършване на средното си образование и реализацията, доходите и професионалното удовлетвореност от завършване на една или друга специалност", подчерта той.

"Висшето образование видимо намалява риска от безработица", заяви изпълнителният директор на Институт "Отворено общество" – София Георги Стойчев. Същевременно, изтъкна той, над половината от завършилите не работят на позиции, които изискват висше образование. Това особено отчетливо си личи в професионалните направления Икономика и Администрация и управление, в които са съсредоточени една трета от студентите в България. Съществува и сериозна диспропорция в реализацията и доходите между студенти, завършили една и съща специалност в два различни университета. Така например, докато завършилите информационни технологии в СУ имат високи доходи, ниска безработица и доста по-често си намират работа по специалността, то най-честата професия при завършилите същата специалност в Шуменския университет е "продавач". Данните на РСВУ показват още, че има цели 15 ВУЗ, които през последните години не са произвели нито една научна публикация, която да попадне в световните индекси за цитируемост СКОПУС и Web of Knowledge, каза още Георги Стойчев.

Министерството, а и самите ВУЗ, ще се опитата да коригират подобни диспропорции. Мария Фъртунова , директор на дирекция "Висше образование", изтъкна, че вече има висши училища, които са закрили отделни направления и са отворили нови, в които имат далеч по-голяма експертиза.

Рейтинговата система е достъпна на български и английски език в интернет на адрес: http://rsvu.mon.bg/

Рейтинговата система на висшите училища в България се актуализира и доразвива от Консорциум „ИОО-МБМД-С”, съставен от Институт „Отворено общество“ – София, Институт за маркетинг и социални изследвания МБМД и Сирма Груп в рамките на проект BG051PO001/3.2.04-0001 „Развитие на рейтинговата система на висшите училища”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, който се изпълнява от Дирекция „Висше образование” на МОН.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us