Излезе изданието на Рейтинговата система
на висшите училища в България за 2014 година
01.12.2014

Изборът на висше училище и професионално направление оказва съществено влияние върху шансовете на студентите за бъдеща реализация на пазара на труда. Това показват данните в новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България (http://rsvu.mon.bg). Оповестеното в понеделник четвърто издание на Рейтинговата система потвърждава наличието на големи различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование сред висшистите в зависимост от завършеното професионално направление и висше училище. Значими разлики се наблюдават и по отношение на другите резултати от дейността на висшите училища.

Според обновените данни в системата за 2014 година, над 25% от завършилите през последните 5 години висше образование в България не се осигуряват в страната. Средният осигурителен доход на завършилите е 867 лева, а делът на регистрираните безработни сред тях е 3,77 %. По-малко от половината наети висшисти работят на позиция, за която се изисква висше образование (46%).

Най-ниска безработица (под 1%) и най-висока степен на приложение на придобитото висше образование (над 90%) се наблюдава сред завършилите в професионалните направления Медицина, Фармация, Стоматология и Военно дело.

Студентите първи курс в направленията Медицина, Фармация и Стоматология имат и най-висок среден успех от дипломата за завършено средно образование (над 5,50).

Среден месечен осигурителен доход над 1000 лева получават завършилите 10 професионални направления, сред които Военно дело, Информатика и компютърни науки, Проучване и добив на полезни изкопаеми, Математика, Обществено здраве, Комуникационна и компютърна техника, Медицина, Металургия, Политически науки и Електротехника, електроника и автоматика.

Софийският университет, Медицинският университет – София и Химикотехнологичният и металургичен университет са трите висши училища с най-висок индекс на цитируемост на научните публикации. В същото време 15 висши училища не присъстват в основните международни бази данни с нито една научна публикация, която да е цитирана поне веднъж.

В новото си издание Рейтинговата система сравнява представянето на 51 висши училища по 52 професионални направления на основата на десетки показатели, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа на висшите училища и реализацията на завършилите на пазара на труда. За формиране на индикаторите в системата е използвана информация от висшите училища, Националната агенция за оценяване и акредитация, модула АдминУни в информационната система на образованието, Националния осигурителен институт, международни библиографски бази данни, както и от анкетни проучвания сред студенти, преподаватели, работодатели и служители във висшите училища.

По подобие на предходните си издания, системата отново съдържа както предварително изготвени стандартизирани класации на висшите училища по професионални направления, така и дава възможност за изработване на собствени класации с оглед на индивидуалните интереси и предпочитания на различните потребители. Според стандартизираните класации за 2014 година 15 различни висши училища оглавяват класациите в поне едно от съществуващите 52 професионални направления. С лидерски позиции в 21 професионални направления е Софийският университет. Медицинският университет – София и Техническият университет – София имат водещи позиции в класациите по 5 професионални направления, а Химикотехнологичният и металургичен университет води в 3 класации. С по две първи места са Американският университет, Тракийският университет, Аграрният университет в Пловдив и Академията на МВР. Други 7 висши училища имат водещи позиции в по едно професионално направление. В 9 класации на водещи места са висши училища извън столицата, а в 2 - частни университети. В 4 професионални направления има само по едно висше училище, докато двете най-масови професионални направления - Икономика и Администрация и управление - се предлагат съответно от 26 и 29 висши училища.

В Рейтинговата система е публикувана информация и за най-често срещаните професии и длъжности сред завършилите различните професионални направления в различните висши училища, както и списък със специалностите, по които отделните висши училища предоставят обучение.

Целта на Рейтинговата системата е да подпомага кандидат-студентите да направят информиран избор и да се ориентират в многообразието от възможности за обучение, които се предлагат от висшите училища в България.

Рейтинговата система е достъпна на български и английски език в интернет на адрес: http://rsvu.mon.bg/

Рейтинговата система на висшите училища в България се актуализира и доразвива от Консорциум "ИОО-МБМД-С", съставен от Институт "Отворено общество" – София, Институт за маркетинг и социални изследвания МБМД и Сирма Груп в рамките на проект BG051PO001/3.2.04-0001 "Развитие на рейтинговата система на висшите училища", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, който се изпълнява от Дирекция "Висше образование" на МОН.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us