Рейтинговата система увеличава прозрачността
на висшето образование в България
31.01.2014

Рейтинговата система на висшите училища в България (РСВУ) е средство за повишаване на прозрачността в тази сфера. Тя предоставя база за управление и за вземане на управленски решения във висшето образование. Това заяви министърът на образованието Анелия Клисарова на пресконференция, на която беше представено третото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България. По нейните думи тя представлява мост между образованието и пазара на труда.

Третото издание на Рейтинговата система стъпва на серия от нови индикатори, формирани след допитване до преподаватели и работодатели. Тя предоставя разширени аналитични възможности, включително за анализ на професионални направления на национално ниво, отбеляза в своята презентация Боян Захариев от Институт "Отворено общество" – София. Системата включва индикатори за оценка на научната продукция и добавяне на базата данни Web of knowledge. Обогатено е и регионалното измерение чрез въвеждане на индикатор за съотношение на заплатите на завършилите спрямо региона, в който работят, допълни Захариев. От своя страна Георги Стойчев, изпълнителен директор на "Отворено общество", демонстрира пред журналистите възможностите на системата, представяйки някои от стандартизираните класации в нея, както и възможностите за съставяне на индивидуални класации.

Уеб-порталът "Рейтингова система на висшите училища в България" е актуализиран в рамките на проект BG051PO001/3.2.04-0001 "Развитие на рейтинговата система на висшите училища", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, изпълняван от дирекция "Висше образование“ на Министерството на образованието и науката (МОН). Порталът се доразвива от Консорциум „ИОО-МБМД-С", съставен от три организации – Институт "Отворено общество" – София, Институт за маркетинг и социални изследвания МБМД и Сирма Груп в рамките на изпълнение на проекта.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us