Излезе новото издание на Рейтинговата система
на висшите училища в България
31.01.2014

Изборът на висше училище и професионално направление може да има съществено влияние върху шансовете на студентите за бъдеща реализация на пазара на труда, показват данните в новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България. Оповестеното в петък (31.01.2014 г.) трето издание на Рейтинговата система потвърждава наличието на големи различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование сред висшистите в зависимост от завършеното професионално направление и висше училище. Значими разлики се наблюдават и по отношение на другите резултати от дейността на висшите училища.

Според обновените данни в системата за 2013 година близо 25% от завършилите висше образование в България през последните 5 години не се осигуряват в страната. Делът на безработните сред завършилите е 4,15%, а средният им осигурителен доход е близо 868 лева. По-малко от половината (46%) наети висшисти работят на позиция, за която се изисква висше образование.

Най-ниска безработица (под 1%) и най-висока степен на приложение на придобитото висше образование (над 90%) се наблюдава сред завършилите в професионалните направления Медицина, Фармация, Стоматология и Военно дело. Студентите в тези направления, наред със студентите по Право, имат и най-висок среден успех от дипломата за завършено средно образование (над 5,30).

Сред завършилите най-масовото професионално направление Икономика (с над 60 хиляди студенти) безработицата достига 4,5%, делът на заемащите позиции, за които се изисква висше образование е 37%, а средният осигурителен доход е 871 лева.

Среден месечен осигурителен доход над 1000 лева имат завършилите 10 професионални направления, сред които Военно дело, Информатика и компютърни науки, Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, Математика, Обществено здраве, Медицина, Комуникационна и компютърна техника, Политически науки, Металургия, Електротехника, Електроника и автоматика.

В новото си издание Рейтинговата система сравнява представянето на 51 висши училища по 52 професионални направления на основата на над 70 индикатора, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битовите и административни услуги, престижа на висшите училища и реализацията на завършилите на пазара на труда. За формиране на индикаторите в системата е използвана информация от висшите училища, Националната агенция за оценяване и акредитация, Информационната система на Министерството на образованието и науката, Националния осигурителен институт, международни библиографски бази данни, както и от анкетни проучвания сред студенти, преподаватели, работодатели и служители във висшите училища.

Както и в предходните две издания, системата съдържа предварително изготвени стандартизирани класации на висшите училища по професионални направления и предоставя възможност за изработване на собствени класации според индивидуалните интереси и предпочитания на различните потребители. Стандартизираните класации за 2013 година показват, че 20 различни висши училища имат водещи или ексклузивни позиции в поне едно от съществуващите 52 професионални направления. С лидерски позиции в 18 професионални направления е Софийският университет "Св. Климент Охридски". Медицинският университет – София и Техническият университет – София имат водещи позиции в класациите по 5 професионални направления, Химикотехнологичният и металургичен университет - София води в 4 класации, Американският университет в България в 3, а Тракийският университет – Стара Загора, Лесотехническият университет и Академията на МВР оглавяват по 2 класации. Други 12 висши училища имат водещи позиции за едно професионално направление или са единствено висше училище в съответното професионално направление. В 9 класации на водещи места са висши училища извън столицата, а в 4 - частни университети.

За първи път в новото издание на рейтинговата система е публикувана информация за най-често срещаните професии и длъжности сред завършилите различните професионални направления в различните висши училища. Уеб-порталът на системата е с изцяло обновен дизайн и допълнително разширени функционалности, които позволяват на потребителите да правят различни по обхват и вид класации и сравнения между висшите училища и професионалните направления, както и да проследяват промените и тенденциите в тяхното развитие през годините. В допълнение системата дава достъп до богата информация за специалностите на различни образователно-квалификационните степени, по които отделните висши училища предоставят обучение.

Рейтинговата система е достъпна в интернет на адрес: http://rsvu.mon.bg/

Уеб-порталът "Рейтингова система на висшите училища в България" е актуализиран в рамките на проект BG051PO001/3.2.04-0001 "Развитие на рейтинговата система на висшите училища", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, изпълняван от дирекция "Висше образование" на Министерството на образованието и науката (МОН). Порталът се доразвива от Консорциум "ИОО-МБМД-С", съставен от три организации – Институт "Отворено общество" – София, Институт за маркетинг и социални изследвания МБМД и Сирма Груп в рамките на изпълнение на проекта.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us