Източноевропейското членство в ЕС и поуките за България
28.05.2007

С присъединяването на България и Румъния към ЕС приключи петото, безпрецедентно по своя характер и обем разширяване на Съюза. То обхващаше и десетте държави, които се присъединиха през 2004 г. - осем бивши комунистически страни от Централна и Източна Европа, Кипър и Малта.

Може ли България да се поучи от краткия, но много съдържателен европейски опит на държавите от бившия комунистически блок? Отговори на този въпрос търси в последния си брой Политики – месечно електронно издание на Институт "Отворено общество" – София. В него са публикувани серия от работни доклади на експертни екипи, изготвени по инициатива на "Отворено общество". Работните доклади, изработени в периода октомври 2006 – април 2007г., представляват сравнителни изследвания, чиято цел е да очертаят потенциалните рискове и положителните практики за България като новоприсъединила се държава към ЕС. Изследванията са подредени в пет тематични области: икономика, състояние на обществото, правосъдие и вътрешен ред, социална политика и усвояване на европейски фондове. Докладите са разработени в рамките на проекта "Две години след присъединяването към ЕС – рискове и предизвикателства пред новите държави членки".

Разработките на експертните екипи станаха основа на публикацията в последния брой на седмичника "Капитал", който представи докладите в рубриката си "Тема на броя".


 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us