Програмата за подкрепа на НПО в България набира
външни оценители
13.12.2012

Институт "Отворено общество" – София и Фондация "Работилница за граждански инициативи", в качеството си на оператор на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, набират външни оценители, които да извършват качествена оценка на постъпили проектни предложения в рамките на Програмата

Кандидатите за външни оценители могат да бъдат физически лица, които имат завършено висше образование, познават неправителствения сектор в България, имат най-малко 3 години опит в работата с проекти и имат добро ниво на владеене на английски език и добро ниво на компютърна грамотност.

Още информация за изискванията към кандидатите, както и за процедурата за тяхното оценяване можете да прочетете тук.

Кандидатите за външни оценители трябва да предоставят:

  • сканирано и подписано заявление (по образец);
  • сканирана и подписана декларация (по образец);
  • автобиография (по образец);
  • сканирано копие от документ за завършено висше образование и съответните квалификационни курсове;
  • списък с лица за контакти (лице, длъжност, телефон), които могат да потвърдят опита, деклариран в автобиографията.

Документите ще се приемат само по електронна поща на адрес evaluator@osi.bg , като крайният срок на подаването им е 17:00 ч. на 07. 01. 2013 г.

За повече информация:

Живка Белчева
Програмен координатор на Програма за подкрепа на НПО в България
zhbelcheva@osi.bg
телефон: 02/ 9306627

Програмата за подкрепа на неправителствените организации (НПО) в България по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство (ЕИП) си поставя за цел да допринесе за намаляването на икономическите и социалните неравенства и за укрепването на двустранните отношения между България и страните донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Основната цел на Програмата е развитието на гражданското общество и повишаването на приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us