Промени по стипендиантска програма
"Медици за по-добро бъдеще"
18.09.2012

Програма Рома на Институт "Отворено общество" – София (ИОО) в сътрудничество с Фондация "Америка за България" разширява възможностите за кандидатстване по стипендиантска програма "Медици за по-добро бъдеще". По програмата могат да кандидатстват студенти от ромски произход във всички специалности на медицинските университети и колежи с изключение на "обществено здраве и здравен мениджмънт", "управление на здравните грижи" и "медицински козметик". Финансирането на стипендиите се осигурява от Фондация "Америка за България" и Институт "Отворено общество" – София.

През академичната 2012-2013 година програмата ще осигури подкрепа за образование, наставничество и обучение в застъпничество за 40 студенти от ромски произход. Кандидатите за стипендия по стипендиантска програма: “Медици за по-добро бъдеще” за академичната 2012-2013 година следва да представят пълен комплект от документи и попълнен формуляр за кандидатстване.

Тук можете да намерите формуляр и указания за кандидатстване.

Срокът за кандидатстване по програмата е удължен до 12 октомври, 2012 г.

За допълнителна информация или разяснения се обръщайте към:

Радостина Чапразова
Институт "Отворено общество" - София
ул. "Солунска" 56
1000 София
тел.: 02 930 66 46
e-mail: rchaprazova@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us