По следите на европейските пари
17.11.2011

С информацията, която публикува на информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България – ИСУН, страната ни покрива минималния общ стандарт на Европейската комисия. Освен информация за бенефициентите, този модул дава информация и на ниво конкретен проект, включително и за реално изплатените средства по него.

Това част от изводите на експертите, осъществили граждански мониторинг на достъпността и характеристиките на информацията в ИСУН в частта, предназначена за гражданите.

Същевременно в доклада на експертите, озаглавен "По следите на европейските пари" се казва, че публичният модул на ИСУН не решава проблема, свързан с практическата полза за гражданите от публикуването на данните. Констатирани са дефицити както по отношение на съдържанието на данните, така и дефицити, свързани с тяхното представяне. Това затруднява използването на модула като инструмент за граждански контрол.

Според експертите въвеждането на публичния модул на ИСУН е все още далеч от прилагането на водещите международни стандарти и т. нар. отворени база данни. Използването на информацията от външни за администрацията центрове за информационни услуги и анализатори е затруднено. Публичният модул на ИСУН не дава ясна информация за изпълнението на годишните бюджети на оперативните програми; не е предоставена информация за вноските на България в Европейския съюз по години, планираните бюджети на отделните оперативни програми и реално отпуснатото национално съфинансиране, се казва още в доклада.

Пълен текст на доклада "По следите на европейските пари" можете да прочетете тук.

Основните изводи от доклада и препоръките, залегнали в него, бяха представени на публична дискусия, организирана от Институт "Отворено общество" – София и Институт за развитие на публичната среда.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us