Дискриминация и пазар на труда
11.11.2011

Физическите затруднения и възрастта са признаците, които в най-голяма степен влияят негативно върху намирането на работа. Същевременно почти 2/3 от ромите и 28% от хората с увреждания казват, че съответния признак е бил причина за отказ да получат работа.

Това сочат данните от социологическо изследване на Институт "Отворено общество" – София, които бяха представени от експерти на Института по време на заключителната национална конференция по проект “Равенството – път към прогрес”.

В рамките на форума пред експерти от публичната администрация, неправителствени организации и медии бяха представени актуални анализи от проучване на дискриминацията и нагласите към миграция, добри практики, насочени към повишаване на толерантността и обществената подкрепа за социалното включване, както и резултатите от медиен мониторинг по темата.

Във фокуса на презентациите и дискусиите беше достъпът до пазара на труда за най-уязвимите социални групи. Данните от проучването показват, че според мнозинството от анкетираните физическите затруднения и възрастта са признаци, които в най-голяма степен влияят негативно върху намирането на работа.

Докато 52% от българите заявяват, че са работили през последните 4 седмици, при ромите този дял е значително по-нисък – 35%. Сред сериозно засегнатите от безработицата са и хората с начално и по-ниско образование, както и тези с основно образование. Почти 18% от незаетите роми признават, че са загубили вяра, че могат някога изобщо да си намерят каквато и да било работа.

Данните от проучването показват, че през изминалото лято младите хора във възрастовата група 18-23 години са имали най-дълга работна седмица – със средна продължителност от 52 часа, или 6 и половина работни дни седмично. Почти 38% от младежите в тази възрастова група, както и 11% от ромите и 21% от работещите в сектор "строителство" са наети по устна договорка и работят без сключен договор.

Според изследователите, като цяло социалните дистанции по етнически признак са по-малки от тези по други социални признаци – например, принадлежност към групи на скинхедс, крайни религиозни фанатици и наркомани.

Анализът на присъствието на основните признаци за дискриминация в печатни и електронни медии показва, че в голяма част от медийното пространство продължава разпространението на стереотипни представи за малцинствата и журналистите все още не отправят достатъчно предизвикателства към обществените нагласи и предразсъдъци, свързани с негативно отношение към най-уязвимите за дискриминация групи. Наличието на строга нормативна база не е в състояние да гарантира същностна промяна към спазване на етичния журналистически кодекс и високите професионални стандарти при отразяване на тези и проблеми.

При закриването на форума беше връчена и награда за политика, насочена към насърчаване на многообразието на работното място. Носител на наградата стана столичният театър "Възраждане", който беше удостоен заради цялостния принос на ръководството и трупата за осигуряване на заетост и подобряване на достъпа на хора с увреждания до произведенията на изкуството.

Проектът "Равенството – път към прогрес" се осъществява от Министерството на труда и социалната политика в партньорство с Комисията за защита от дискриминация и Институт "Отворено общество" – София и е финансиран от Европейската комисия.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us