Нов краен срок за кандидатстване
за стипендиантската програма РМУСП
02.05.2011

Срокът за кандидатстване за стипендиантската програма РМУСП на Ромския образователен фонд, Будапеща, се удължава до 6 май, петък. Кандидатите за стипендия, които са се регистрирали до 30 април и са възнамерявали да кандидатстват, но не са успели да го направят до крайния срок, могат да допълнят и да изпратят електронния формуляр и прикачените към него изисквани документи.

Стипендиантската програма РМУСП на Ромския образователен фонд отпуска стипендии за студенти от ромски произход, които са граждани на една от следните страни: Албания, България, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Румъния, Словакия, Сърбия, Турция, Унгария, Хърватска, Чехия и Черна Гора.

Програмата предоставя годишно на конкурсни начала около 1000 стипендии за студенти в областта на социалните (вкл. бизнес), техническите и природните науки. Стипендиите се отпускат за една година, с възможност за подновяване. Кандидатите за стипендията РМУСП трябва да се обучават или да кандидатстват за обучение в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитиран университет в родната им страна или държава на постоянно местожителство като редовни студенти за учебната 2011-2012 година.

РМУСП подпомага един и същи кандидат за обучение в:

  • една бакълавърска програма (допуска се само веднъж прехвърляне в друг университет, факултет или специалност)
  • една магистърска програма (за максимум от две години), и
  • една докторска програма (за максимум от три години)

Кандидатстването по Стипендиантските програми на Ромския образователен фонд за 2011-2012 академична година става чрез Интернет. Информация за конкурсите за стипендии на РОФ, както и формулярът за кандидатстване на български език можете да намерите тук.

За допълнителна информация или разяснения се обръщайте към:

Веска Карастоянова
Институт "Отворено общество" - София
ул. "Солунска" 56 1000София
тел.: 02 930 66 40
e-mail: vkarastoyanova@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us