Стипендиантска програма за студенти
от ромски произход в медицински университети и колежи
31.03.2011

Проект "Ромско здравеопазване" на Институт Отворено Общество – Будапеща, в сътрудничество със Стипендиантската програма на Ромския образователен фонд реализират съвместно Програмата "Лидери в здравеопазването: ново поколение от професионалисти в здравната система". Тя е разработена в изпълнение на международната инициатива "Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г." и представлява първата по рода си програма в Централна и Източна Европа.

Програмата е насочена към ромски студенти и кандидат-студенти, които учат в медицинските университети, в професионални медицински училища (колежи за медицински сестри и акушерки, медицински училища), както и към лекари-специализанти, които се обучават в акредитирани от Министерството на образованието, младежта и науката на България учебни заведения и показват отлични постижения в професионалната си кариера.

Подборът на стипендиантите се осъществява посредством прозрачен процес на разглеждане на кандидатурите като се вземат предвид академичният успех, извънучебните дейности, потенциалът за лидерство и мотивацията и
демонстрираният интерес за работа с ромските общности.

Кандидатстването по Стипендиантските програми на Ромския образователен фонд за 2011-2012 академична година ще става чрез Интернет. Формулярът и условията за кандидатстване можете да намерите тук.

Срокът за кандидатстване по програмата е 30 май.

За допълнителна информация или разяснения се обръщайте към:

Веска Карастоянова
Институт "Отворено общество" - София
ул. "Солунска" 56 1000София
тел.: 02 930 66 40
e-mail: vkarastoyanova@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us