Ромският образователен фонд
отпуска стипендии за студенти от ромски произход
31.03.2011

Стипендиантската програма РМУСП на Ромския образователен фонд, Будапеща, отпуска на конкурсни начала стипендии за студенти от ромски произход, които са граждани на една от следните страни: Албания, България, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Румъния, Словакия, Сърбия, Турция, Унгария, Хърватска, Чехия и Черна Гора.

Програмата предоставя годишно около 1000 стипендии за студенти в областта на социалните (вкл. бизнес), техническите и природните науки. Стипендиите се отпускат за една година, с възможност за подновяване. Кандидатите за стипендията РМУСП трябва да се обучават или да кандидатстват за обучение в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитиран университет в родната им страна или държава на постоянно местожителство като редовни студенти за учебната 2011-2012 година.

РМУСП подпомага един и същи кандидат за обучение в:

  • една бакълавърска програма (допуска се само веднъж прехвърляне в друг университет, факултет или специалност)
  • една магистърска програма (за максимум от две години), и
  • една докторска програма (за максимум от три години)

Кандидатстването по Стипендиантските програми на Ромския образователен фонд за 2011-2012 академична година ще става чрез Интернет. Информация за конкурсите за стипендии на РОФ, както и формулярът за кандидатстване на български език можете да намерите тук.

Срокът за кандидатстване по програмата РМУСП е 30 април.

За допълнителна информация или разяснения се обръщайте към:

Веска Карастоянова
Институт "Отворено общество" - София
ул. "Солунска" 56 1000София
тел.: 02 930 66 40
e-mail: vkarastoyanova@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us