България в Индекса за политиките на интеграция на мигранти
28.02.2011

Най-проблемните области по отношение на интеграцията на имигранти от трети страни в България са ограничения достъп до образование, гражданство и възможности за политическо участие. Това показват резултатите от новото изследване, публикувано днес от Британския съвет и Групата за миграционна политика в партньорство с Институт "Отворено общество" – София.

Индексът за политиките на интеграция на мигранти (MIPEX: www.mipex.eu) сравнява и съпоставя интеграционните политики на 31 държави в Европа и Северна Америка. България и Румъния са включени в индекса за първи път. България е класирана на 26-то място, като нейните политики за интеграция на имигранти са оценени като умерено благоприятни.

Най-положително са оценени българските национални политики за интеграция на имигрантите в областите, които са регулирани от Европейското право – защита от дискриминация, статут на дългосрочно пребиваване и събиране на семейството.

България обаче е класирана на предпоследно място по показателя образование, като след нея е само Унгария. България е на едно от последните място и по отношение на достъпа на имигрантите до гражданство, както и по отношение на достъп до трудовия пазар.

Още подробности за изследването можете да прочетете тук.

С индекса MIPEX се сравняват и класират резултатите на държавите по 148 показателя за политиките. Той предоставя обективни и сравними данни, представени в ръководство и интерактивен онлайн инструмент, които имат за цел да помогнат на тези, които установяват политиките, на застъпниците от гражданското общество и изследователите да оценят, сравнят и подобрят интеграцията.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us