Национален семинар
"Участие на родителите в училищния живот"
14.12.2010

В над 1/3 от българските училищата няма функциониращи училищни настоятелства или дейността на настоятелствата е определена от директорите като "проформа". Това сочат резултатите от социологическото изследване на Институт "Отворено общество" "Проучване на родителското участие в училищния живот в България".

Едва под 10% от анкетираните родители или пълнолетни членове на техните семейства участват в дейностите на училищни настоятелства. Мнението на едва 8% от родителите е взето предвид от директорите при управлението на училищните разходи. Същевременно почти 80% от родителите изобщо не са в състояние да посочат каквато и да било част от функциите или да опишат дори частично мисията на училищните настоятелства и други регламентирани форми на родителско участие в училищния живот.

Тревожни са данните за учениците от най-уязвимите социални групи и техните семейства, при които моделът на нискообразованите родители в голяма степен предопределя образованието и житейския път на децата. Според директорите на училища в почти 37% от домакинствата няма нито един възрастен, способен да помага на учениците с подготовката на уроците вкъщи.

Данните от проучването бяха представени и обсъдени от участниците в националния семинар "Участие на родителите в училищния живот", организиран от Институт "Отворено общество" – София в партньорство със СОУ "Вела Благоева" – гр. Велико Търново. По време на форума представители на клубовете "Активно учителство" от Лясковец и Велико Търново дадоха примери за добри практики за насърчаване на родителското участие в училищния живот. Клубовете са учредени от в рамките на пилотната инициатива на Институт "Отворено общество" и Университета в Кеймбрижд, Великобритания за създаване на иновационен модел за професионално развитие на учителите.

Проучването на родителското участие в училищния живот е осъществено от изследователския екип на Институт "Отворено общество" – София в партньорство със Центъра за образователни политики към Люблянския университет по проект "Насърчаване на достъпа и качеството в системата на училищното образование в Югоизточна Европа".


Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us