Столична община открива процедура
за кандидатстване с проектни предложения
14.05.2009

Столична община открива процедура за кандидатстване с проектни предложения по програма "Европейски проекти и развитие на гражданското общество".

Целите на програмата са създаване и осигуряване на достъп до добри практики във връзка с членството на България в Европейския съюз, насърчаване взаимодействието между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаването и прилагането на политики за развитие на местната общност, засилване на гражданското участие и контрол в процеса на вземане на решения и осъществяване на общински политики, както и постигане на комуникационни приоритети на Столична община.

Приоритетните области на Програмата са три и се подкрепят проектни предложения, насочени към повишаване качеството на живот в столицата, утвърждаване принципите на доброто управление в местната власт; популяризиране ролята и значението на европейските институции и политики на Европейския съюз за развитие на местната общност, както и изграждане на комуникационни механизми за активно предоставяне на информация за Столична община и град София в рамките на Европейския съюз.

Географският обхват на Програмата включва територията на Столична община.

Право да кандидатстват за финансиране на проекти по Програмата имат български физически и юридически лица, които отговарят на определени условия, както и районите на Столична община.

Допустимите разходи по Програмата включват разходи за персонал, конференции и/ или семинари, публикации, подготовка и отпечатване на материали, и други разходи, които са обосновани като необходими за изпълнение на проекта.

Със средства по Програмата не се финансира закупуването на дълготрайни материални и нематериални активи.

Процедурата се открива на 30 април 2009 г. Крайния срок за подаване на проектните предложения е 30 май 2009 г.

Проектните предложения се подават на адрес: 1000 София, ул. "Московска" № 33, Дирекция "Европейски програми и проекти", Столична община.

Необходимите за попълване документи и Насоките за кандидатстване можете да намерите на интернет страница: http://www.sofia.bg/ei.asp

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us