Кръгла маса за София
14.05.2008

Специален закон за София не е необходим. Същевременно обаче има нужда от ясен регламент, който да уреди конституционните изисквания за правомощията на Столичната община, както и на другите общини с районно деление. Това са част от констатациите на доклада "Разработване на законова регламентация, отчитаща особеностите на Столична община", който беше представен в хотел "Радисън". Докладът прави преглед на европейските практики по отношение статута на столичния град, анализира спецификите на Столичната община и откроява проблемите и тенденциите, пораждани от публичните услуги на Столичната община.

Докладът е изготвен от гражданско дружество "Ресурсен център по децентрализация и общинско развитие" в изпълнение на мярка от Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация на правителството. Ресурсният център обединява експертния потенциал на екипите на Институт "Отворено Общество" - София и на "Група за ефективни решения" ООД с цел насърчаване на устойчивото развитие на общините.

В дискусията участваха представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Столична община, Националното сдружение на общините и на различни неправителствени организации.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us