Програми
УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НЕПРАВИТЕЛСТВЕН СЕКТОР
В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО

Цели на проекта

Проектът цели да подпомогне процеса на включване на българския неправителствен сектор в процеса на вземане на решения на европейско ниво чрез:

  • Повишаване на информираността му за съществуващите европейски платформи от неправителствени организации, тяхната функция, цели, условия за членство и ползи за членовете и създаване на контакти с представители на тези платформи;
  • Повишаване на информираността му за онези тематични сфери на дейност, решенията в които се вземат преимуществено на европейско ниво по отношение на политики и законодателство;
  • Повишаване на информираността му за съществуващите формални и неформални механизми за гражданско участие в процеса на вземане на решения на европейско ниво.

Средства за реализирането на проекта

  • Осъществяване на детайлен преглед (mapping) на европейските платформи от неправителствени организации и изработване на справочник, представящ тези платформи.
  • Изработване на справочник, представящ тематичните сфери на дейност, решенията в които се вземат преимуществено на европейско ниво по отношение на политики и законодателство.
  • Анализ и описание на успешни модели за участие на неправителствени организации от новите страни членки в процеса на вземане на решение на европейско ниво.
  • Провеждане на среща на представители на българския неправителствен сектор с организации от новите страни членки с цел представяне на успешни модели и ползите от членството в европейски платформи от неправителствени организации.
  • Провеждане на срещи на представители на фамилиите от неправителствени организации с европейските платформи в Брюксел с цел осъществяване на директни контакти и обсъждане на възможностите за членство.

Статус на проекта

Приключил 

Резултати

Анализ и описание на успешни модели за участие на НПО от новите страни членки в процеса на вземане на решения на европейско ниво.

Брошура "Възможности за гражданско участие във формирането на политиките на Европейския съюз"

Справочник "Европейски платформи от неправителствени организации, работещи в областта на правата на човека"

Справочник "Европейски платформи от екологични неправителствени организации"

Справочник "Европейски платформи от неправителствени организации за развитие"

Справочник "Европейски платформи от неправителствени организации в областта на изкуството и културата"

Справочник "Европейски платформи от социални неправителствени организации"

Actualno.com: "Проект обединява български неправителствени организации"

Bluelink.info: "Проведе се кръгла маса за участието на НПО в решенията на паневропейско ниво"

Експерти

Ася Кавръкова, Институт "Отворено общество" – София
Живка Белчева, Институт "Отворено общество" – София
Звезда Ванкова, Институт "Отворено общество" – София
Мария Тодорова, Институт "Отворено общество" - София
Калоян Симеонов, и.д. началник на отдел "Координация по европеските въпроси", Министерски съвет
Петко Цветков, Българска фондация "Биоразнообразие"
Маргарита Доровска, Фондация "КУЛТ.БГ"
Миряна Маламин-Сирийски, Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения
Ива Бонева, "Център за приобщаващо образование"
Василка Сирачевска, Фондация за реформа в местното самоуправление

Партньори

Фамилии от неправителствени организации (http://open-bg.net/index.php?p=familii1)

Финансиране

Институт "Отворено общество" - Европа
Програма “Изток-Изток: Партньорство отвъд границите”

Лице за контакт

Ася Кавръкова
akavrakova@osf.bg

Живка Белчева
zhbelcheva@osf.bg

Звезда Ванкова
z.vankova@osf.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us