Програми
КОНКУРС "ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА"

Цели на проекта

Проектът има за цел отстояването на принципа на равенство и защита на човека в България чрез укрепване капацитета на български правозащитни организации, които предоставят правна помощ и представителство на лица в неравностойно положение в случаи на нарушаване на техни права или при дискриминация.

Средства за реализирането на проекта

От 2003 г. Правна програма на Институт "Отворено общество" - София осъществява подкрепа за правозащитните организации чрез отпускането на средства за изпълнението на техни проекти, насочени към водене на дела от обществен интерес, предоставяне на правна помощ, обучение на активисти и лансиране на алтернативни начини за мониторинг на нарушенията на правата на човека.

Статус на проекта

В процес на реализация

Развитие на проекта

За периода на развитие на проекта, средствата бяха разпределяни чрез конкурс за подкрепа на едногодишни проекти на неправителствени организации в посочените области. През 2006 г. беше направена оценка на ефекта от предоставяната от страна на правозащитните организации правна помощ. Тя е базирана на представените проектни предложения, окончателните отчети на организациите, посещения на място и анализ на попълнени от тях анкети. В резултат на оценката, по-нататъшна подкрепа получиха десет от оценените правозащитни организации.

Резултати

Въз основа на данните, предоставени от организации за дейността им през 2006 година:

  • общият брой на бенефициентите, ползвали правната помощ по проектите е общо 5 417;
  • общият брой на консултациите (включва всякакъв вид консултации, не само с правна насоченост, а и медицински, психологически и др.) е 11 414;
  • общият брой на процесуални представителства пред съда е 343;
  • общият брой на представителства пред други институции е 486;
  • общият брой приключили производства /с решения/ е 94;
  • общият брой проведени обучения и обсъждания е 129.

Партньори

Експерти

Иванка Иванова
Велислава Делчева

Финансиране

Институт "Отворено Общество" – София

Лице за контакт

Велислава Делчева
vdelcheva@osf.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us