Програми
СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА ОТ НПО С КАПАЦИТЕТ В ОБЛАСТТА НА МОДЕЛА "ПОЛИЦИЯ В БЛИЗОСТ ДО ОБЩЕСТВОТО"

Цели на проекта

Създаване на мрежа от НПО с капацитет в осъществяването на проекти за налагане на модела "Полиция в близост до обществото" и осигуряване на устойчивостта на промяната.

Средства за реализирането на проекта

Създаване на среда за обмен на информация и добри практики между организациите, работещи по въвеждане на модела Полиция в близост до обществото;

Организиране на конференция, на която представители на полицията и НПО съвместно да отчетат постигнатите резултати и констатираните проблеми през 2003 г. и да установят цели по изпълнение на Стратегията за работа на полицията в близост до обществото за 2004г.;

Провеждане на емпирично изследване за установяване на общественото мнение по отношение на отношението на гражданите към полицията, скрития потенциал за активизиране на гражданското участие в опазването на обществения ред, степента на доверие в полицията, факторите, които определят степента на доверието и др. изследователски въпроси.;

Издаване на сборник с теоретично и практическо описание на модела Полиция в близост до обществото, български и чуждестранни практики в областта.

Статус на проекта

Приключен

Развитие на проекта

През 2004 и 2005 г. е създадена мрежа от НПО, работещи по въпросите на обществения ред, сигурността и превенцията. Проведени са множество обучения с участието на представители на граждански организации, местните власти, полицията и пр.

Резултати

  • Осъществени 6 обучения на НПО по проактивно опазване на обществения ред и сигурност
  • Създадена мрежа от НПО "Полиция в близост до обществото"
  • Проведено национално представително проучване на общественото мнение за полицията, издадена публикация от Научен институт по криминалистика и криминология;
  • Издаден и разпространен сборник "Полиция в близост до обществото"

Експерти и Партньори

Министерство на вътрешните работи
Дирекция Национална служба Полиция
Научен институт по криминалистика и криминология

Финансиране

Институт "Отворено общество" - София

Лице за контакт

Иванка Иванова
iivanova@osf.bg

Мартин Граматиков
mgramatikov@osf.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us