Програми
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ - 2004

Цели на проекта

Да изследва достъпа до адвокат в системата на наказателното правораздаване след промените в НПК от 2000г. и да се направи сравнителен анализ с предходни изследвания.

Да идентифицира пропуските в системата и да събере данни за практическото функциониране на системата за правна помощ.

Да направи анализ на качеството на правната помощ, предоставяна от служебно назначени защитници.

Средства за реализирането на проекта

Изследване на извадка от 900 наказателни дела от общ характер, започнали и приключили между 2000 г. и 2003г. Провеждане на интервюта с 680 лица, лишени от свобода или с наложена мярка за неотклонение. Организиране на международна конференция за обсъждане на резултатите от изследването.

Статус на проекта

Приключен.

Развитие на проекта

Изследванията бяха проведени през втората половина на 2004г. Резултатите бяха представени на широк кръг от участници във формулиране и прилагане на политиките, касаещи съдебната власт и достъпа до правосъдие. Анализираните данни от изследването бяха използвани при разработката на Концепция за реформа на системата за правна помощ по наказателни дела и последвалия Проектозакон за правната помощ.

Резултати

Осъществено е рядко по мащабите и дълбочината си изследване върху достъпа до правосъдие в България. Въз основа на данните е подготвена публикация "Достъп до правосъдие: служебна защита по наказателни дела".

Експерти и Партньори

Министерство на правосъдието
Министерство на правосъдието, Главна дирекция на местата за изтърпяване на наказания
Български Хелзинки комитет
Justice Initiative, Budapest
адв. Йонко Грозев,
ygrozev@bghelsinki.org

Финансиране

Институт "Отворено общество" - София
Open Society Justice Initiative

Лице за контакт

Иванка Иванова
iivanova@osf.bg

Мартин Граматиков
mgramatikov@osf.bgProgrammes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us