Програми
ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА

Цели на проекта

Да очертае модели на взаимодействия, консултации и типове Публично-частни партньорства (ПЧП) с участието на неправителствени организации на централно и местно ниво. Мултиплициране на действащия модел на участие на НПО при формирането на политики в МОСВ, МЗГ и МЗ. Проучване на практиката на взаимодействия на НПО и местни власти и утвърждаване на модели на партньорство.


Средства за реализирането на проекта

Проучване и анализ на нормативната уредба, засягаща взаимодействието между гражданските структури и местната власт.

Описание на ефективни модели и технологии за:

  • Мониторинг върху дейността на общинския съвет и осъществяваните от него политики;
  • Посредничество между заинтересовани граждански групи и местна власт за постигане на споразумение и разрешаване на конфликти;
  • Консултиране на общинския бюджетен процес – обществено обсъждане на проекта и отчета на общинския бюджет;
  • Застъпничество за промени в публичните политики на местно ниво.

В рамките на проекта ще се мултиплицира познатия модел на взаимодействие на НПО при формирането на политики в МОСВ, МЗГ и МЗ. Ще бъде ползван и доразвит опита на екологичните организации, а представители на МОСВ ще съдействат за представяне значимостта на партньорството с НПО сред другите министерства – МФ, МП, МТСП, МИ, МнВР и МРРБ.

Статус на проекта

Приключил 

Резултати

  • Оценка на ефективността на нормативната уредба и практиките на взаимодействие между НПО и местните власти.
  • Наръчник, който представя модели и технологии за ефективно партньорство между НПО и местна власт.
  • Наредба, приета от СОС, за обществените обсъждания и консултациите със заинтересованите страни в Столична община.

Експерти и Партньори

Антоанета Цонева
Институт за развитие на публичната среда
ombudsman@abv.bg

Милена Бокова
БлуЛинк Информационна мрежа
bmilena@bluelink.net

Финансиране

Институт "Отворено общество" - Европа

Лице за контакт

Боян Захариев
bzahariev@osf.bg

Десислава Сиракова
dsirakova@osf.bg
 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us