Програми
ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ КАТО ГАРАНТ НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА – 15 ГОДИНИ ПО-КЪСНО

Цели на проекта

Основната цел на проекта се състои в отстояване на прозрачността в дейността на Висшия съдебен съвет и формулиране на начините, по които той може да управлява съдебната система като независима, а не като изолирана институция.

Средства за реализирането на проекта

Проектът се осъществява главно чрез оценка на дейността на ВСС посредством подробно изследване, което включва следните няколко компонента:

  • Исторически преглед;
  • Преглед и анализ на законодателството (отменено и действащо) по отношение на ВСС;
  • Преглед и анализ на практиката на Конституционния съд по отношение на ЗВСС и ЗСВ;
  • Проучване на мнението на бивши и настоящи членове на ВСС по отношение на това как работи тази институция през годините и успява ли да се наложи като орган на управление на системата и нейния бюджет, както и успява ли чрез своята работа да гарантира независимостта й;
  • Проучване на дисциплинарната практика на ВСС;

Статус на проекта

В процес на реализация

Резултати

  • Оценка на ефективността от работата на Висшия съдебен съвет и формулиране на начините за отстояване на неговата независимост;
  • Изграждане на цялостна концепция за ВСС, която да подпомогне формирането му като независим орган, участващ в определянето на политики по отношение на съдебната власт;
  • Изработване на подробен и задълбочен анализ за Висшия съдебен съвет, който ще проследи институционалната му и законодателна рамка, както и неговото функциониране от създаването му до настоящия момент;
  • Идентифицирането на проблемните аспекти в практиката на Висшия съдебен съвет, както по отношение на законодателната рамка, така и в процеса на неговото реално функциониране, което да послужи за основа на една евентуална конституционна промяна в областта на съдебната власт.

Експерти и Партньори

Нели Куцкова – председател, Съюз на съдиите в България
Ива Пушкарова – Изпълнителен директор, Съюз на съдиите в България
Румен Георгиев – председател, Камара на следователите
Васил Чобанов – радио Нова Европа
Петя Владимирова – вестник "Дневник"

Финансиране

Институт "Отворено общество" - София

Лице за контакт

Рада Смедовска
rsmedovska@osf.bg


 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us