Програми
ПООЩРЯВАНЕ ОТЧЕТНОСТТА, ЕФЕКТИВНОСТТА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА ПРОКУРОРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ

Цели на проекта

Идентифициране и формулиране на международни стандарти и норми, отнасящи се до прокурорската институция. Това включва едновременно:

  • Оперативни стандарти, чрез които ефективността на прокуратурата може да бъде преценена;
  • Стандарти, отнасящи се до етиката и човешките права, на базата на които може да се направи оценка на действията на прокуратурата;
  • Установяване на съществуващите механизми за гарантиране на независимостта, отчетността и ефективността на прокуратурата и намиране на най-добрите практики.
  • Поощряване на дебата в България относно необходимостта от реформа в прокуратурата и търсене на методи, чрез които може да се постигне една по-добра организация, ефективност и отчетност на прокурорската институция.
  • Превръщане на изследването в надежден инструмент за осъществяване на реформи, който да послужи на реформаторски настроените институции за поощряване на дебата около прокуратурата в страни, където има осезаема нужда от промени.

Средства за реализирането на проекта

Основната дейност по проекта е изготвянето на сравнително-правно изследване на прокурорските институции в няколко страни: България, Великобритания, Германия, Италия, САЩ, Унгария, Франция, Чили и Южна Африка. Целта на изследването е да събере информация не само за отделни елементи от структурата на прокурорската институция, но и за ролята и правомощията на прокурора в наказателния процес, както и за взаимоотношенията й с останалите власти.

Статус на проекта

В процес на реализация

Развитие на проекта

Изработени са девет отделни доклада върху прокуратурите на страните, включени в изследването. Предстои тяхната окончателна редакция и изготвянето на обобщаващия доклад, на базата на който ще се идентифицират най-добрите практики и стандарти по отношение на структурата и функционирането на прокуратурата.

Резултати

  • Изработване на доклади върху прокурорските институции на отделните държави, включени в изследването;
  • Изготвяне на обобщаващ доклад, идентифициращ на базата на опита на останалите страни, най-добрите практики и стандарти по отношение на структурата, функционирането и взаимоотношенията на прокурорските служби с останалите власти;
  • Изготвяне на препоръки за реформа в българската прокуратура на базата на тези дискусии и на сравнителното изследване.
  • Публикуване и разпространяване на български и на английски език на сравнителното изследване.

Експерти и Партньори

Йонко Грозев – адвокат, САК
Martin Schoenteich – Правна инициатива Ню Йорк
Антон Гиргинов – прокурор във Върховна касационна прокуратура
Barry Hancock – Международна асоциация на прокурорите (Великобритания)
François Falletti - Франция
Werner Roth - Германия
Karoly Bard - Унгария
Endre Bocz - Унгария
Giuseppe di Federico - Италия
Daniela Cavallini – Италия
Anton du Plessis – Южна Африка
Heike P. Gramckow – САЩ
Joachim Herrmann – Германия
Todd Foglesong – САЩ
Cristián Riego – Чили

Финансиране

Институт "Отворено общество" - Ню Йорк; Правна инициатива

Лице за контакт

Рада Смедовска
rsmedovska@osf.bg


Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us