Програми
ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ОБРАЗ НА НПО

Цели на проекта

Изработване на комуникационна стратегия на българския нестопански сектор, която да подобри образа на неправителствените организации в очите на представителите на националните и местните публични институции, на българския и международен бизнес и на гражданското общество.

Стратегията цели и развитие и усъвършенстване на способността на българския нестопански сектор да влияе върху общественото мнение и да способства за активно, информирано и компетентно гражданско участие при вземането на всички важни политически решения в България.

Съставяне на справочно издание "Кой кой е сред българските НПО", в което акцент ще бъде поставен не толкова върху статистиката на сектора, колкото върху анализ на качествените му показатели като идентификация на основните неправителствени организации по сектори, анализ на основните им постижения, проекти, настоящи дейности, области на експертиза, екипи и партньорски връзки.

Средства за реализирането на проекта

  • Разработване, в сътрудничество с професионални изследователи и с представители на медиите и на третия сектор на SWOT-анализ на неправителствените организации в страната с особено внимание върху проблемите на взаимодействието им с медиите.
  • Анализ на поведението на медиите към неправителствените организациии на централно и местно ниво, който да очертае основните разминавания между съдържателните характеристики на сектора и възприятието, което той е изградил в очите на медиите.
  • Разработване на Комуникационна стратегия на нестопанския сектор.
  • Дефиниране на основните проблеми на взаимодействието медии – НПО и разработване на препоръки за преодоляването им, както и план за действие за постигане на конкретните цели на Комуникационната стратегия.
  • Обобщаване и актуализация на съществуващата статистическа база данни на неправителствените организации в страната.
  • Провеждане на поредица от експертни интервюта с представители на основните организации, техни донори, бенефициенти и партньори за изграждане на обективна картина за състоянието и дейността на основните представители на сектора.
  • Анализ и обобщение на натрупаните в рамките на експертните интервюта данни.
  • Подготовка, последваща консултация, редактиране и издаване на справочното издание "Кой кой е сред българските НПО" в печатен и електронен вид.

Статус на проекта 

Приключил (2005 - 2006) 

Резултати

  • SWOT анализ "Имидж на неправителствените организации в България"
  • Интернет справочник за нестопанските организации в България - www.open-bg.net 

Експерти и Партньори

Фондация "Център за радио- и телевизионно обучение Промедия"

Финансиране

Институт "Отворено общество" - Европа

Лице за контакт

Ася Кавръкова
akavrakova@osf.bg

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us