Програми
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИЯ НПО СЕКТОР

Цели на проекта

Създаването на Етичен кодекс на българския неправителствен сектор и механизъм на саморегулация за неговото прилагане с цел съблюдаване на унифицирани стандарти на поведение и управление на неправителствените организации, които да гарантират:

 • Прозрачност, отчетност и отговорност в осъществяваната дейност;
 • Предоставяне на услуги, отговарящи на критерии за качество;
 • Подобряване на имиджа на българския НПО сектор;
 • Възприемането му като отговорен и равноправен партньор от другите сектори;
 • Застъпничество за интереси, които са общи за сектора – подобряване на правна, фискална среда и т.н.
 • Изграждане на коректни и колегиални взаимоотношения с другите НПО.

Средства за реализирането на проекта  

 • Провеждане на консултативен процес за необходимостта от изработването и прилагането на Етичен кодекс на българския неправителствен сектор и постигане на съгласие върху ключовите му параметри.
 • Изработването на проект на Етичен кодекс на българския неправителствен сектор.
 • Изработването на проект на механизъм за саморегулация, гарантиращ прилагането на Етичния кодекс.
 • Популяризиране и обсъждане на проектите за кодекс и механизъм на саморегулация с неправителствената общност.
 • Приемане на Етичния кодекс от НПО и създаване на действащ механизъм на саморегулация.

Статус на проекта

Приключил

Резултати 

Експерти и Партньори

Ася Кавръкова
Звезда Ванкова
Георги Генчев
Любен Панов
Светлана Ломева
Миряна Маламин
Весела Герчева

Финансиране

Институт "Отворено общество" - Европа

Лице за контакт

Ася Кавръкова
akavrakova@osf.bg

Звезда Ванкова
z.vankova@osf.bg

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us