Програми
МОДЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНА РАБОТА С ЕТНИЧЕСКИ МНОГООБРАЗНИ ОБЩНОСТИ

Цели на проекта

Разработване на цялостен план за използване на ресурсите на етническото многообразие в проблемни области. Разработване на модел за управление на многообразието. Създаване на среда за общо действие по значим както за представителите на малцинствата, така и за мнозинството, местен общностен проблем.

Средства за реализирането на проекта

  • Анализ: използване на качествени и количествени изследователски технологии (фокус-групи и социологически анкети, desk-research и др.)
  • Планиране: разработване на модел и оказване на консултантска помощ при решаването на проблеми на малцинствата на местно ниво;
  • Обучение: провеждане на обучителен курс за използване на аналитична информация за целите на планирането и програмирането на общинско ниво с акцент върху проблемите на малцинственото население.

Статус на проекта

В процес на реализиране.

Развитие на проекта

През 2005-2007 година проектът се реализира в областите Бургас, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, София-област и Шумен и в следните общини Бургас, Кюстендил, Дупница, Сапарева баня, Берковица, Лом, Монтана, Шумен, Ракитово, Самоков, Ихтиман и Ботевград.

До този момент експертите на проекта са събрали информация в сферите на образованието, здравеопазването, социалното подпомагане, както и информация за проблеми, свързани с електроразпределението и водоснабдяването на ромските квартали и махали. Данните са анализирани, картографирани и предоставени за управление на съответните работни групи в Областните съвети за сътрудничество по етническите и демографските въпроси, както и на създадени към местни администрации в областите работни групи за създаване на цялостни и секторни планови документи в областта на интеграцията.

Опитът по проекта е представен на национална конференция на областни и общински експерти по етническите и демографските въпроси.

Резултати

Създадени работни групи и общински съвети за интеграция.
Разработени общински планови документи за интеграция на малцинствата.
Актуализирани областни програми за сътрудничество по етническите и демографските въпроси.
Обучени общински и областни експерти и представители на неправителствени организации

Финансиране

Институт "Отворено общество" - София

Експерти

Мария Методиева
mmetodieva@osf.bg

Илко Йорданов
i.jordanov@osf.bg

Димитър Георгиев

Лице за контакт

Мария Методиева
mmetodieva@osf.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us