Програми
ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ
Програма "Европейски политики и гражданско участие" съдейства за пълноценното интегриране на България в ЕС, както и за укрепването на капацитета българските институции и граждани да прилагат общите европейски политики и да участват в тяхното формиране.

Програмата комбинира изследователски и аналитични подходи с дейности по застъпничество и мониторинг върху релевантните институции.

Програмата осъществява дейността си в партньорство с широк кръг неправителствени организации, публични институции и експерти на национално и европейско ниво.
ПРАВНА ПРОГРАМА
Мисията на Правна програма се изразява в отстояване на принципите на върховенство на закона и защита на правата на човека. В периода до присъединяването на България към ЕС програмата е неизменно ангажирана с подкрепа на съдебната реформа, с акцент върху инициативи, които имат пряко отношение към улесняване на достъпа до правосъдие за българските граждани и модернизиране на пенитенциарната система.
ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ
Приоритет на Програма "Управление и публични политики" е формирането на активни, обществено ангажирани и прогнозируеми политики за развитие на България в контекста на членството й в ЕС.
ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО
От 01.01.2007 г. програмите "Европейска интеграция и регионална стабилност" и "Гражданско общество" са обединени в Програма "Европейски политики и гражданско участие", чиято дейност надгражда постигнатите резултатите и опита по тези две програмни направления. Промяната във фокуса и подходите в дейността отразява новия контекст, свързан с пълноправното членство на България в ЕС и необходимостта от развиване на граждански капацитет за ефективно влияние върху процеса на формиране на политики на европейско ниво през призмата на българския обществен интерес.
ПРОГРАМА РОМА
Програма Рома си поставя за цел да стимулира изграждането на политически консенсус за реализиране на Десетилетието на ромското включване. Програмата разработва и прилага в практиката модели за стимулиране политическия консенсус за ромската политика.
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОЛИТИКИ
Програма "Образователни политики" има за цел да развива и осъществява политики в областта на началното, средното и висшето образование и да насърчава участието на гражданите в процеса на взимане на решения, отнасящи се до реформата в тази сфера. Програмата работи за повишаване на качеството на образованието в България и за осигуряване прозрачност на разходите и инвестициите за образование.
ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Програма "Обществено здравеопазване" има за цел да развива и осъществява политики в областта на общественото здравеопазване и да насърчава участието на гражданите и пациентите в процеса на взимане на решения, отнасящи се до здравеопазването. Програмата работи за равен достъп до здравни грижи, повишаване на качеството на предлаганите услуги и за осигуряване прозрачност на разходите и инвестициите за здраве.
ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ
"Подготовка на проекти" е специализирано звено в структурата на Институт "Отворено общество" - София с основни функции:

Разработване на предложения за проекти (grant schemes & service contracts) за различни източници на публично финансиране - по реда на ЗОП, програма PHARE, CARDS, TACIS, други програми на ЕС, държавни и международни организации;
Управлението на проекти/отделни процеси в рамките на изпълнението на одобрени предложения;
Предоставянето на услуги (за екипа на Института и външни субекти): обучение, консултации, изследвания и анализи, планиране.
ПРОГРАМА ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ
Програма "Обществен дебат" е оперативна програма на Институт "Отворено общество" – София за стимулиране и подкрепа на публични дебати и гражданско участие при формирането на общественозначими политики и стратегически виждания.
ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО
Програмата за подкрепа на неправителствените организации (НПО) в България е финансирана в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Оператор на програмата за периода септември 2012 г - юни 2017 г. е Институт "Отворено общество" - София в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи".
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us